Säännöt

Suomen yleislääketieteen yhdistys ry:n säännöt
Yhdistyksen nimi on Suomen yleislääketieteen yhdistys, ruotsiksi Allmänmedicinska föreningen i Finland. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimitystä The Finnish Association for General Practice. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää yleislääketiedettä erikois-, opetus-, tutkimus- ja tieteenalana sekä kehittää yleislääketieteen erikoislääkäreiden työtä. Se toimii maamme yleislääketieteen erikoislääkäreiden yhdyselimenä pyrkien toiminnallaan vahvistamaan jäsentensä ammatillista ja tieteellistä identiteettiä ja yhteenkuuluvuutta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

1. tekee aloitteita ja ehdotuksia sekä antaa lausuntoja yleis- lääketieteen ja yleislääkärin työn kehittämiseksi ja väestön terveyden edistämiseksi

2. ylläpitää hyviä yhteiskuntasuhteita, suhteita muihin lääkäri- järjestöihin ja tahoihin, joiden tavoitteena on väestön terveyden edistäminen

3. järjestää jäsenilleen kokouksia sekä ammatillisia ja tieteel- lisiä koulutustilaisuuksia

4. osallistuu alan kansainvälisten järjestöjen toimintaan
Yhdistyksen jäseneksi voi hallitus hakemuksesta hyväksyä yleislääketieteen erikoislääkärin tai laillistetun lääkärin, joka yliopiston todistuksella osoittaa olevansa erikoistumassa yleislääketieteeseen. Yhdistyksen jäsenellä on puhe- ja ääni- oikeus yhdistyksen kokouksessa.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

Yhdistyksen hallitus voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi henkilön, joka on merkittävällä tavalla edistänyt yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Yhdistyksen kunniajäsenellä on puhe- ja äänioikeus yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksellä voi lisäksi olla kannatusjäseniä, joilla ei ole puhe- eikä äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksellä voi olla myös kirjeenvaihtajajäseniä, jotka yhdistyksen hallitus kutsuu määräajaksi. Heillä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen vuosikokous määrää jäsenmaksun suuruuden. Kunniajäsenet ja kirjeenvaihtajajäsenet eivät maksa jäsenmaksua.

Yhdistyksen kokouksessa on tämän pykälän mukainen puhe- ja äänioikeus niillä jäsenillä, jotka ovat maksaneet kokousta edeltävän vuoden jäsenmaksunsa.

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneet yhdistyksestä, ellei hän ole kahteen vuoteen suorittanut jäsenmaksua.

Hallitus voi hakemuksesta erityisistä syistä myöntää vapautuksen jäsenmaksusta määräajaksi.
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja yhdeksän muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Puheenjohtajan ja varapuheen- johtajan valitsee vuosikokous kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen muut jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäse- nensä valitaan myös kolmeksi vuodeksi siten, että jäsenistä ja varajäsenistä on vuosittain erovuorossa kolme jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Hallitus valitsee joko keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin ja rahastonhoitajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai varapuheenjohtajansa kutsusta, joka on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen kokousta.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään viisi sen jäsentä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi läsnä kokouk- sessa. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Jos sihteeri, kansainvälisten asioiden sihteeri tai rahastonhoitaja on hallituksen ulkopuolelta, hänellä on hallituksen kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

Puheenjohtajana voi sama henkilö toimia yhtäjaksoisesti enintään kaksi kautta.
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikko ennen vuosikokousta.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain ennen maaliskuun loppua.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen järjestäytyminen.

2. Hallituksen vuosikertomus.

3. Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus, vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tilikauden tuloksen käsittelystä sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

4. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma, talousarvio- ehdotus ja jäsenmaksujen suuruudet.

5. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vaali joka kolmas vuosi. Hallituksen muiden jäsenten ja heidän henkilökohtaisten varajäsentensä vaali erovuoroisten tai eronneiden tilalle.

6. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali.

7. Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen hallitus kutsuu yhdistyksen vuosikokouksen ja ylimääräiset kokoukset koolle vähintään 14 päivää ennen kokouspäivää kullekin jäsenelle lähetettävällä kirjallisella kutsulla tai Suomen Lääkärilehdessä julkaistavalla ilmoituksella. Kutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti ilmoittamaansa asiaa varten pyytää.
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja kansainvälisten asioiden sihteeri, aika kaksi yhdessä, kuitenkin niin, että toisena nimenkirjoittajana tulee aina olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purka- misesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.